OBLIGACJE KORPORACYJNE

OFERTA DLA INWESTORÓW

Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. wyspecjalizowany jest w projektach emisji obligacji korporacyjnych, które stanowią atrakcyjny instrument inwestycyjny. Obligacje przedsiębiorstw obecnie wypełniają lukę między lokatami a akcjami, zdobywając co raz większą popularność wśród inwestorów.

Oprocentowanie większości emitowanych przez nas obligacji przekraczało 8% rocznie, co stanowi wartość kilkukrotnie przewyższającą oprocentowanie możliwe do uzyskania przy inwestycjach w instrumenty powszechnie dostępne na rynku, takie jak lokaty bankowe. Płynność tego instrumentu jest zachowana dzięki wprowadzeniu obligacji na rynek Catalyst.

Dla kogo obligacje?

Odbiorcą może być inwestor indywidualny realizujący określoną politykę inwestycyjną:

  • zwiększenie rentowności inwestycji w stosunku do klasycznej lokaty bankowej, bonów i obligacji skarbowych
  • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego (akcje, obligacje)

jak również podmiot gospodarczy realizujący określoną politykę inwestycyjną:

  • maksymalizacja stopy zwrotu w ramach danej klasy aktywów
  • określona struktura portfela (regionalna, branżowa, itp.)
  • wykorzystanie fazy cyklu koniunkturalnego wynikającego z polityki stóp procentowych

Przewagi posiadania obligacji korporacyjnej nad innymi instrumentami rynku kapitałowego:

  • generowanie strumienia regularnych dochodów, znacznie wyższych niż w przypadku inwestycji w obligacje skarbowe, czy bony
  • dużo wyższa rentowność w porównaniu z oprocentowaniem depozytów bankowych
  • niższe ryzyko inwestycyjne dzięki mniejszej zmienności cen w porównaniu z inwestycjami w akcje  
  • łatwiejsze do prognozowania przychody, które są ustalone w dacie emisji obligacji (odsetki i kapitał), w odróżnieniu od przychodów z akcji (dywidenda i cena akcji)
  • uprzywilejowanie w kolejce do kapitału obligatariuszy wobec akcjonariuszy, w przypadku zaspokajania roszczeń w razie niewypłacalności emitenta

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne